แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

2566-2570

ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลปลายบาง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลปลายบาง

2562-2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตำบลปลายบาง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตำบลปลายบาง

Back to top of page