สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

Back to top of page