เทศบัญญัติงบประมาณ

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบ 2562

Back to top of page