ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2564

322 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจพเดือน สิงหาคม 64 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 30 กล้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 83-6097 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาฆ่าหญ้าแบบสะพายหลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานในศูนย์พักคอย โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 6264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง

293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งพร้อมติดตั้ง ขนาด 10x24 เมตร สูง 3.50 เมตร
สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอบางกรวย (โรงเรียนเทสบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง

292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 32 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อจำนวน 60 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 125 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสัแดง ขนาด 45x60 และ ขนาด 18x20 นิ้ว จำนวนอย่างละ 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 24 จำนวน 8 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-2209 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็นฝาปิด สกรีนขยะติดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 24 ใบ สำหรับดำเนินการตั้งศูนย์พักคอยอำเภอบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถังคอนเทรนเนอร์ หมายเลข 084-51-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ติดตั้ง จำนวน 26 จุด สำหรับดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 64 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ทะเบียน 83-1660 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ทะเบียน 82-0547 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ทะเบียน 82-2137 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร วัน กรีน มัลติเพอร์โพส จำนวน 30 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลนืเว็บไซต์รายปีของเทศบาลตำบลปลายบาง ระยะเวลาตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0095 , 420-45-0094 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับความช่าวยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 15 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 82-0547 นนทบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายปรีชา แสงเชย หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง ทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บบ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัจฉริยะพัฒนา (ช่วงชุมชนวัดแพรกถึงหน้าหมู่บ้านชวนชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV 499-87-0006-13 (วัดแพรก) และ 499-59-0014-21 (วัดตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-63-0120 , 420-56,0095 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

245 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนอัจฉริยะพัฒนาจากปากทางส้มเกลี้ยงถึงสะพานวัดแพรก หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง - หมู่ 4 ตำบลปลายบาง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายปี 63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนอัจฉริยะพัฒนาจากปากทางส้มเกลี้ยงถึงสะพานวัดแพรก หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง - หมู่ 4 ตำบลปลายบาง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายปี 63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (สำหรับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ พร้มอติดตั้ง จำนวน 2 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 300 รีม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลท์ 90 แอมป์ หมายเลขทะเบียน บบ 62 จำนวน 2 ลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 1500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับอนุบาล จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ กษ 5214 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะจง

231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 42 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องนายกเทศมนตรี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

225 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสารดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเจซีบี ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-6097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถซ่อมถังคอนเทรนเนอร์ 085-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ แจ่มชื่น วิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องระบบควบคุมงานทะเบียนราษฎร) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกพร้อมยางใน ล้อหน้า ขนาด BS 1100 จำนวน 2 เส้น ใช้สำหรับ รถยนต์ทะเบียน บบ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (โรงเรียนเทสบาลปลายบางวัดโบสถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (โรงเรียนเทสบาลปลายบางวัดโบสถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 300 รีม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน 81-5247 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

195 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ 12 โวลท์ 80 แอมป์ เพื่อใช้กับรถยนต์ ทะเบียนรถ บจ 7740 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง (ห้องเวรงานป้องกัน ชั้น 1, อาคารสำนักงานชั้น 1, ห้องประชุม ชั้น 5 และอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

190 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์รอบศูนย์บริหารสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

184 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 83-1660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 64 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

179 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Temephos 1% w/w sg) จำนวน 1500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง fuji xerox รุ่น Docuprint CM305df หมายเลขครุภัณฑ์ 478-58-0086 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 83-1660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ 6660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 83-1660 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-6079 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 64 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดมือและผิวหนัง ขนาด 450 ml. จำนวน 14000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากทางบการแพทย์ (surgical mask) จำนวน 2900 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 64 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน บบ 3123 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที จำนวนคนละ 24 กล่อง จำนวนนักเรียน 2228 คน รวมทั้งสิ้น 53472 กล่อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง บบ62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กร 6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บบ 3123 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143 ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าโรงเรียนเทสบาลปลายบางวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไปคอนโด 3 ชั้น ยาว 1 เมตร จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดำเพลิง ทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-58-0120 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนอัจฉริยะพัฒนาจากปากทางส้มเกลี้ยงถึงสะพานวัดแพรก หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง - หมู่ 4 ตำบลปลายบาง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายปี 63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

134 ยกเลิกประกาศ ประกวดซื้อรถบรรทุกโดยสารดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

133 ยกเลิกประกาศ ประกาศซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 11 รายการ (โดยเบิกจ่ายประจำปี 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

132 จ้างซ่อมรถยนต์ กบ 3552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129 จ้างซ่อมรถเครน ทะเบียน 81-9948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128 จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง ทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127 จ้างซ่อมรถยนต์ กว 2278 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเทศบาลตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123 ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 / ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122 ยกเลิกประกวดราคา ซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

121 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติโปรเจ็คเตอร์ ชุดเครื่องเสียงและงานติดตั้งสายสัญญาณ) จำนวน 6 ชุด (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

118 ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟส่องสว่าง จัดสถานที่พร้อมทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 59 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายรวมคะแนนพร้อมงานติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง (กระดานไม้อัดและพลาสติกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทสบาลตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางกรวย-จงถนอม หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์

108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป่ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลปลายบาง จำนวน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ ขนาด 5*12 เมตร ทรงโค้ง สีขาว ขาสูง 2.5 เมตร จำนวน 38 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลปลายบาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและจัดเป็นชุดให้กับหน่วยเลือกตั้งพร้อมป้ายบอกที่เลือกตั้ง จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านครพิการ บ้านเขที่ 26/1 ม1 ต.ปลายบาง จำนวน 12 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 82-1476 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 82-8655 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 82-6776 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 81-9018 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

087-2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเอร์รี่ ทะเบียน 82-5817 จำนวน 2 ลูก ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการ DMHTT เกราะป้องกันโควิด-19

085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 82-8845 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 83-1459 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80/500 a4 จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะ

080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียนประถมศึกษา 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงระหว่างเปิด/ปิด ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563-14 พฤษภาคม 2564 จำนวน 91 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถเครน ทะเบียน 82-8845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเคร่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 64 จำนวน 8 เครื่อง

062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรดาษถ่ายเอกสาร รกำฟ ไนพา 80/500 ฟ4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดเลนลอกท่อ ทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

056 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสารดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ยาง 5 เมตร สำหรับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ จำนวน 3 เครื่อง (420-56-0099, 420-56-0100, 420-56-0101) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กว 1945 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV วัดแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กร 495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อ Canon จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกพร้อมยางใน ขนาด 1000-20 สำหรับรถกระเช้า 6 ล้อ ทะเบียน 83-0241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 83-6495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง อ่างล้างจาน ประตูกระจก ห้องน้ำชาย-หญิง ภายในตึกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามและโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่น วิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 1000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ 25 หัวก๊อก โรงเรียนเทสบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเจซีบี ทะเบียน ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-59-0164 ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารไม้และงานซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดอุบลวนาราม

030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

026 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนผาบ่อพัก ถนนอัจฉริยะพัฒนาจากปากทางส้มเกลี้ยงถึงสะพานวัดแพรก หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง - หมู่ 4 ตำบลปลายบาง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายปี 63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

024 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสรเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลตำบลปลายบาง จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

021 กาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ เจ ซี บี ทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือขยะ ทต.2 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 63 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรั๊ม Fujixerox CT 350876 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 43-6097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหกล้อ ทะเบียน 81-9948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเจซีบี ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กฉษ 617-618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 7074 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0579 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563

450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครน ทะเบียน 83-0241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลบางวัดส้มเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 10x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีและเครื่องเสียงและอุปกรณ์ครบชุด เพื่อใช้ในโครงการ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัลเพื่อใช่ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 81-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายบางสามแยกกรุงนนท์ ถึงคลองโคเผือก หมู่ 2 5 มหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายหัตถวุฒิ) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นง 2334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 63 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ บริเวณ ณ ลานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรม บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกพร้อมยางใน ทะเบียน บบ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อเดินทางไป-กลับ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ ไป ค่ายหัตถวุฒิ ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 43-0241 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-45-0090 , 420-54-0092 ห้องกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องปรับอากาศ 420-59-0162 , 420-59-0163 ห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-6096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 1000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อเดินทางไป-กลับ เทศบาลปลายบางไป จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือ ทต.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-62-0160 ถึง 420-62-0161 , 420-62-0114 ถึง 420-62-0119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 17000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 420-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี ซอยทานตะวัน หมู่ 2,5 ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารปลายบางสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 16000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน-82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถทะเบียน 82-8845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

391.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 63 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโป๊ะวัดศรีประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดเลนทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเอ 4 จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต๊นท์พร้อมติดตั้งและพัดลมไอน้ำโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยต์ 83-1660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 13 ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟบริเวณงานและตกแต่งสถานที่โครงการประเพณีลอนกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเวทีและเครื่องเสียงโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 5217 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียนช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 2563 (1 ตุลาคม 2563-30 พฤษจิกายน 2563) จำนวน 39 วัน โดยวิธี

374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าบู๊ช จำนวน 72 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 115D31R (12 โวลต์ 90 แอมป์) จำนวน 4 ลูก ใช้สำหรับรถทะเบียน 82-3905 และ 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรรถยต์ใช้สำหรับรถทะเบียน 81-9018 และ 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องกำจัดและดับกลิ่นผ้าอนามัย SUNNY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-2614N จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมหาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

364 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงาบประมาณรายจ่ายค้างจ้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกซ์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านคนพิการ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ต.ปลายบาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ซอยทานตะวัน แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ กว 2278 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนจิตคณิตระดับขั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80-500 เอ4 จำนวน 250 รีม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 53-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรบสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80-500 A4,A3 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณวัดโคนอน หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองวิชาการและแผนงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงทะเบียน บบ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร Idea Work 80-500 A4 , F14 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยางนอกพร้อมยางใน จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตด-1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง ทะเบียน กบ-3552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง 2334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ 90 แอมป์ ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-1459 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 32 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและออกแบบหลังคาโครงเหล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 412 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณคลองนา หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 495 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาธงหน้าเทศบาลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 115D31R, L (12 โวทต์ 90 แอมป์) พานาโซนิก รุ่น maintenance free จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 32 ชุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินผสมใบก้ามปู จำนวน 400 ถุง (5 กิโลกรัมต่อถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายบางสามแยกกรุงนนท์ถึงคลองโคเผือก หมู่ 2 , 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน ทะเบียน 43-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลข 1,4,10,16,ห้องนายกเทศมนตรีปลายบาง ชั้น 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 499-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ขยายเสียงพกพา DECCON pws-210 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายจำนวน 1500 ซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีดำอย่างหนา จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดาษอินเตอร์แอ็คทีฟ พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติโปรเจ็คเตอร์ ชุดเครื่องเสียงและงานติดตั้งสายสัญญาณ จำนวน 6 ชุด รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 62 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 242
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงทาสี อาคารพยาบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 241
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 240
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 239
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่อวิทยาคม) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 238
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 237
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 236
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเจซีบี ทะเบียน ตค-1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 235
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF FM ชนิดมืถือกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 234
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 233
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเก้าอี้จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 232
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 230
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นโคมไฟฟ้า led....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 229
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 228
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 82-5817 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 227
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ยี่ห้อ FB ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ ลูกสั้น จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 226
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 225
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 224
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63060013588 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

Back to top of page