อำนาจหน้าที่ และภารกิจเทศบาล

เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบล

นายก

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ : กองการศึกษา

สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

Back to top of page