การติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1-3

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 1-4

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

Back to top of page