ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

เทศบาลตำบลปลายบางมี 25 ชุมชน และมีลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งหมด 25 แห่ง และอยู่ในสภาพใช้งานได้จำนวน 20 แห่ง ได้แก่

 1. สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง
 2. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
 3. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
 4. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน
 5. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
 6. สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติ
 7. สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 8. สนามกีฬาโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
 9. สนามกีฬาโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
 10. สนามกีฬาชุมชนวัดตะเคียน
 11. สนามกีฬาหมู่บ้านรติรมย์
 12. สนามกีฬาชุมชนโรงพักปลายบาง
 13. สนามกีฬาชุมชนเอื้ออาทร 1
 14. สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านร่มรื่น
 15. ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
 16. ลานกีฬาชุมชนวัดแพรก
 17. ลานกีฬาวัดสุนทรธรรมิการาม
 18. อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง
 19. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
 20. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม

คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง
1 สนามกีฬาเทศบาล
2. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
2 สุนทร
2.1 สุนทร
3. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
3 ส้มเกลี้ยง
3.1 ส้มเกลี้ยง
3.2 ส้มเกลี้ยง
4. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน
4 โคนอน
5. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
5 วัดโบสถ์
5.1 วัดโบสถ์
5.2 วัดโบสถ์
6. สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติ
6 ศรีประวัติ
7. สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
7 เทพศิรินทร์
8. สนามกีฬาโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
8 ชาญรัฐ
9. สนามกีฬาโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
ชาญรัตน์
10. สนามกีฬาชุมชนวัดตะเคียน
10 วัดตะเคียน
11. สนามกีฬาหมู่บ้านรติรมย์
11 รติรมย์
12. สนามกีฬาชุมชนโรงพักปลายบาง
12 โรงพัก
13. สนามกีฬาชุมชนเอื้ออาทร 1
13 เอ์้ออาทร
14. สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านร่มรื่น
14 ร่มรื่น
15. ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
15 วัดอุบล
16. ลานกีฬาชุมชนวัดแพรก
17 วัดสุนทร
17. ลานกีฬาวัดสุนทรธรรมิการาม
16 วัดแพรก
18. อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง
18 อาคารเอนกประสงค์เทศบาล
19. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
19 วัดสิงห์
20. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
20 สุนทร
Back to top of page